24 Νοεμβρίου 2015 • Συμμετοχή στην αύξηση κεφαλαίου της Τράπεζας Χανίων

"Γνωρίζοντας την ανάγκη άμεσης ενίσχυσης της κεφαλαιακής επάρκειας της 
τραπέζης για Είκοσιπέντε Εκατομμύρια Ευρώ (25.000.000,00) και στη συνέχεια 
για πολύ περισσότερα, σας γνωρίζω υπεύθυνα ότι ενδιαφέρομαι και είμαι σε 
θέση να ανταποκριθώ άμεσα στην εν γένει κεφαλαιοποίηση αλλά και σε ότι 
χρειαστεί για μελλοντικά αναπτυξιακά προγράμματα στη συνέχεια."

24 Νοεμβρίου 2015 • Συμμετοχή στην αύξηση κεφαλαίου της Τράπεζας Χανίων

Advertisements